Služby pro krajinu a les / Arboristika

Slovníček

ARBORISTIKA

Arboristika se zabývá komplexní péčí o dřeviny především v městském prostředí. Předmětem arboristiky jsou sanační zásahy na solitérních stromech (např: zdravotní řezy, rizikové kácení, instalace bezpečnostních vazeb) a významných okrasných výsadbách speciálního krajinného charakteru jako památné stromy, zámecké parky, aleje... Arboristické zákroky se provádí většinou za pomocí stromolezecké techniky.

BIOKORIDOR

Biokoridor je krajinný úsek, který umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými biocentry, ale nemusí nutně umožňovat živým organismům dočasnou nebo trvalou existenci. Biokoridory jsou vesměs přírodní plochy: meze, křoviny, živé ploty, strouhy apod. V ojedinělých případech však může jít i o jinak pozměněnou část krajiny jako pole mezi lesy, nebo i o čistě uměle vytvořený úsek jako přechod pro zvěř v dálniční komunikaci.

BIOCENTRUM

Biocentrum je geograficky vymezená oblast v krajině, která svými vhodnými přírodními podmínkami umožňuje existenci původních živočišných a rostlinných společenstev. Biocentrem nazýváme část krajiny, kde se nachází více než jeden biotop. Na rozdíl od biokoridoru umožňuje trvalou existenci přirozeného ekosystému.

EKOSYSTÉM

Ekosystém je označení pro část biosféry, bioptopu či organizmu, který má ucelený charakter a zároveň je nedílnou součástí dalších interagujících prvků přírody. Označní ekosystém není jednoznačně vymezen a může se tedy používat pro tak rozdílné biologické prvky jako je například ekosystém deštného pralesa, ekosystém říčního toku nebo ekosystém trávícího traktu sudokopytníka.

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)

Komplexní pozemkové úpravy řeší celkové pozemkové úpravy celého katastrálního území, tak aby došlo k racionálnímu využití pozemku vlastníky půdy. Při KPÚ je nutné vzít v potaz kritéria jak majetkové, protierozní, vodohospodářské tak ekologické, které mají zajisit ekologickou stabilitu daného území.

REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ

Revitalizace vodních toků má za úkol obnovu přirozené funkce vodních ekosystémů v krajině. Je to proces snažící se o napravení nevhodně provedených regulací vodních toků, tak aby se přiblížil k přirozenější podobě původního ekosystému a tím podpořil jeho stabilitu.

REKULTIVACE KRAJINY

Rekultivace krajiny je celkový souhrn dílčích zásahů, které mají napravit nežádoucí zásahy do původního rázu krajiny jako například do území trpící těžbou nerostných surovin nebo nešetrné zacházení s přírodou v rámci výstavby. Rekultivace krajiny se snaží o obnovu takto zasažených území přeměnou na pole, les, louku nebo záměrný vznik divokého porostu, připomínající přirozený ekosystém.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených či přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v přírodě ekologickou rovnováhu. ÚSES má za svůj cíl zvýšení přirozené stability od malých územních celků až po geograficky rozsáhlé plochy celoevropského významu. ÚSES je tvořen následujícími prvky: Biocentrum, Biokoridor, Interakční prvek.

Služby pro krajinu a les, arboristika - jezero

 

Zdroj informací wikipedie.
Slovníček budeme postupně doplňovat aktualizovat.


ISA - logo     EAC - logo     ISA- CZ - logo

  

Na veškeré krajinářské a arboristiké práce máme příslušná osvědčení a certifikace (pro práci s motorovou pilou, způsobilost k provádění výškových prací, příslušná řidičská oprávnění...) a odborné vzdělání biologickho charakteru. Důkazem snahy o neustálý kvalifikační růst jsou i účasti na školeních a seminářích v oblasti arboristiky (např. pořádaných Scholou arboriculturou). Samozřejmostí je pojištění firmy pro případ vzniku škody.


 

Máte zájem o naše krajinářské nebo arboristické práce?
Chcete upravit či založit park, zahradu či sad?
Kontaktujte nás. Obratem se vám ozvame.

Poptávka služeb